„Sika” pievienojas ANO Globālajam līgumam

2009. gadā akciju sabiedrība „Sika AG” tika iekļauta ANO Globālā līguma dalībnieku reģistrā un pašlaik ir pasaules korporatīvās atbildības iniciatīvas aktīva dalībniece. Vadība un darbinieki ir apņēmušies padarīt ANO Globālo līgumu un tā principus par uzņēmuma stratēģijas, kultūras un ikdienas darbības daļu un iesaistīties sadarbības projektos, kas atbalsta ANO plašākas attīstības mērķus, jo īpaši Tūkstošgades attīstības mērķus.

ANO Globālā līguma desmit principi

„Sika” ietver, atbalsta un ievieš galveno vērtību kopumu cilvēktiesību, darba standartu, vides, pretkorupcijas jomās.

Cilvēktiesības:
1. uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski deklarētās cilvēktiesības; un
2. uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Darbs:
3. uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu;
4. uzņēmēji nedrīkst izmantot jebkāda veida piespiedu darbu;
5. uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu; un
6. nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Vide:
7. uzņēmumiem jāsaudzē apkārtējā vide;
8. jāuzņemas iniciatīva, lai veicinātu atbildību par apkārtējo vidi; un
9. jāatbalsta videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana.

Pretkorupcijas princips:
10. uzņēmējiem ir jādarbojas pret korupciju visos tās veidos, tostarp izspiešanu un kukuļdošanu.