Mūsu saskarsmi ar klientiem, varas iestādēm un sabiedrību nosaka augstas ētikas normas. Rīkojamies saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tostarp starptautiskajiem darba likumiem un konkurences noteikumiem. Neatkarīgi no valsts likumiem ievērojam turpmāk minētos „Sika” standartus.

  • Nepieļaujam kompromisus attiecībā uz godīgumu.
  • Mūsu rīcība tirgū ir orientēta uz panākumiem un godīga. Nesadarbosimies ar konkurentiem attiecībā uz cenu, daudzumu vai tirgiem. Ļaunprātīgi neizmantosim dominējošo stāvokli. Paziņojumi par konkurentiem ir patiesi un objektīvi.
  • Neiesaistāmies ne aktīvā, ne pasīvā korupcijā.
  • Piemērojam jaunākos drošības standartus saviem ražojumiem, un risinājumi atbilst šiem standartiem visā to dzīves ciklā.
  • Piemērojam jaunākos darba aizsardzības un atlīdzības standartus saviem darbiniekiem, kas atbilst ANO cilvēktiesībām un starptautiskajiem darba likumiem.
  • Veicam pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai politikai.

Uzņēmumu pievienošanas vai „sliktas prakses” gadījumā, mēs prasām pilnībā atklāt vietējās vadības nepieņemamu praksi atbildīgajai korporatīvajai organizācijai.