Drošība darbavietā „Sika” nozīmē attieksmi. „Sika” plāni veselības aizsardzības un drošības uzlabošanai iekļauj daudzus elementus, piemēram, saziņu, pārbaudes, mācības un riska faktoru korekciju.

Darbiniekus informē par riska faktoriem, draudiem darbavietā un to, kā novērst vai mazināt šos riskus. Pašiem darbiniekiem ir iespēja ziņot darba drošības speciālistam par jauniem vai iepriekš neidentificētiem riska faktoriem. „Sika” plāns nosaka politiku un procedūras pareizai uzvedībai darbavietā, sastopoties ar riska faktoriem, un kā rīkoties, ja notiek nelaimes gadījums.

Rokasgrāmatas, mācības, drošības biļeteni un darba drošības speciālisti ir iekļauti „Sika” saziņas plānā. Mācības sākas no pašiem pamatiem (kā droši veikt uzdevumu) līdz augstākam prasmju līmenim (kā droši strādāt ar kādu iekārtu). Mācības var iekļaut tradicionālas nodarbības auditorijā, praktiskas nodarbības vai datormācības. Protams, ir arī dokumentācija par darbavietu pārbaudi un atklāto problēmu novēršanu.

Drošības plāns iekļauj metodes, kā panākt, lai darbinieki ievērotu drošības noteikumus, tostarp obligātās mācības, stimulēšanas programmas un disciplināri pasākumi.

Nelaimes gadījumu izpēte ir vēl viena šā plāna neatņemama daļa. „Sika” veselības aizsardzības un darba drošības plānu ar panākumiem ievieš visā „Sika” grupā.

Nelaimes gadījumu skaits darbā ar darbdienu zaudējumu vairāk par vienu dienu palika nemainīgs un sasniedza 20 nelaimes gadījumus uz 1000 darbiniekiem, tāpat kā iepriekšējā gadā. Zaudēto darbdienu skaits uz miljonu darbdienu nedaudz samazinājās – no 1093 līdz 1067 dienām.