CO2 izplūde primāro enerģijas nesēju dēļ pārskata gadā sasniedza 26000 tonnu, kas atbilda samazinājumam par 2800 tonnām. SO2 izmetes pieauga no 13 tonnām līdz 21 tonnai. Slāpekļa oksīdu (NOX) izplūde atmosfērā samazinājās par piecām tonnām, sasniedzot 38 tonnas. Putekļu izmetes, samazinoties par septiņām tonnām, bija 65 tonnas. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) izmetes palika nemainīgas 88 tonnu apjomā.